Algemene Ledenvergadering

Zie hieronder in chronologische volgorde onze events voor dit jaar.

Locatie:  Hof van Roomburgh
Datum:  woensdag 7 maart 2018

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt jaarlijks plaats in maart. Tijdens de ALV doet het bestuur verslag van de activiteiten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft ondernomen en legt de penningmeester verantwoording af voor het gevoerde financieel beleid. Tevens presenteert het bestuur de activiteiten agenda voor het lopende verengingsjaar en brengt het bestuur de begroting ter stemming.

De ALV is toegankelijk voor alle leden van de vereniging. Alle leden ontvangen een uitnodging voor de ALV en krijgende stukken uiterlijk twee weken van de te voren toegestuurd. 

De agenda van de ALV 2018 luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Notulen ALV d.d. 7 maart 2017*
 4. Bestemming vermogen Vereniging*
 5. Financieel verslag 2017 en Balans 2017*
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Voorstellen en benoeming nieuwe bestuursleden*
 9. Rondvraag 1 (zittend bestuur)
 10. Bestuurswisseling
 11. Evenementenkalender 2018
 12. Begroting 2018*
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag 2 (nieuwe bestuur)
 15. Sluiting

*) Bij deze agendapunten horen stukken die het bestuur van te voren ter inzage aanbiedt. Deze zijn vanaf maandag 26 februari hier te vinden. U kunt ze tevens opzoeken op onze website www.waardeiland.nl > mijn verenging > mijn archief > geordend op jaartal > 2018. U moet ingelogd zijn om de stukken te kunnen bekijken. Als uw email bekend is bij de vereniging ontvangt u de stukken een week voorafgaand aan de ALV.