Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!

Zonder uw hulp geen AED's op ons Waardeiland

redactie@waardeiland.nl
10 februari 2019
Op verschillende manieren bent u de laatste tijd geïnformeerd over de wens en inspanning om AED’s (hulpapparaten bij hartstilstand) op Waardeiland geplaatst te krijgen. Bij het Rabobank Wensenfonds heeft de “wens van Vereniging Waardeiland” zeer waarschijnlijk niet voldoende stemmen (minimaal 100) gekregen om de Rabobank tot vervulling van deze wens en uitkering van een bedrag over te laten gaan. De laatste kans om gezamenlijk voor plaatsing van AED’s op Waardeiland te zorgen is om als bewoners van Waardeiland zelf voor de financiën te zorgen. Helaas zijn op de oproep voor vrijwilligers als collectant geen aanmeldingen gekomen en daarom starten we een girale collecte. Er zijn drie AED’s nodig voor een verantwoorde afstand tot alle bewoners van Waardeiland. Het zou fantastisch zijn als er voldoende geld is om deze drie apparaten aan te schaffen (en te onderhouden). In ieder geval moet er ook een reanimatietraining worden verzorgd. Bij te weinig budget worden minder AED’s aangeschaft. Maak de aanschaf van AED’s voor uzelf, uw partner, gezin en buurtgenoten mogelijk en geef een financiële bijdrage! Stort daarom een bijdrage op het bankrekeningnummer NL68 RABO 0333 3396 22 van Vereniging Waardeiland onder vermelding van Project AED + uw adres. In het geval dat deze oproep niet tot een minimaal benodigd budget leidt voor aanschaf van een AED, worden de bijdrages teruggestort. We danken u voor uw financiële bijdrage.
Without your help no AED’s on Waardeiland! In several ways you have been informed about the wish to get AED’s (defibrillators) on Waardeiland. Most likely the “Waardeiland AED wish” at the Rabobank Wensenfonds did not get enough votes (a minimum of 100) to win and cash. The last chance to make the joint purchase of AED’s happen is to let all the residents of Waardeiland take care of the finance themselves. On the request for volunteers to collect money no one responded. Therefore, a collection by bank transfer starts now. Three AED’s are needed for a justified distance to all residents of Waardeiland. It would be great to collect enough money to purchase the three AED’s (and to maintain them). In any case a resuscitation training must be given. Make the purchase of AED’s possible and make a financial contribution! Contribute an amount to the bank account NL68 RABO 0333 3396 22 of Vereniging Waardeiland citing Project AED + your address. In case this message will not lead to a minimum amount of money to purchase one AED the contributions will be refunded. We thank you for your financial contribution